SyselSyslo's Horizon 5 Car Wishlist

Kahn
2018 Kahn Vengeance

Koenig Specials
1991 Koenig Specials 300CE
1993 Koenig Specials 600SEC

Koenigsegg
2006 Koenigsegg CCX (returning)
2009 Koenigsegg CCX-R Edition (returning)
2020 Koenigsegg Jesko Absolut
2024 Koenigsegg CC850
2024 Koenigsegg Gemera